Christian Doppler Laboratory for Single-Defect Spectroscopy in Semicondutor Devices

Michael Waltl
TU Wien (Technische Universität Wien)
E360-01;Institut für Mikroelektronik, Institute for Microelectronics

VSC project / type: 71287 / funded

VSC-4 / status: 2019-11-27 - 2020-11-26 / active
VSC-3 / status: 2019-05-27 - 2020-05-26 / active

[<- Back to: Projects on the VSC overview]